چقدر زیباست ایران بدون آخوند

“”فرض را بر این بگذارید که تمامی کارمندان زحمتکش شهرداری از همین امروز به مدت

یک ماه دست از کار بکشند و اعتصاب کنند، چه اتفاقی می افتد؟

تمامی شهرها را زباله و کثافت بر میدارد و…

اگر از همین امروز به مدت یک ماه تمامی پزشکان، جراحان و پرستاران اعتصاب کنند

فاجعه ای انسانی به بار خواهدآمد که حتی تصورش پشت آدمی را به لرزه میاورد

یا حتی ارتشیان اگر بمدت یکماه مرزها را رها کرده و به خانه هایشان بازکردند،

نانوا ها، لوله کش ها، سیم کش ها، مخابرات، شرکت نفت، گاز و …

حال به این فکر کنید که اگر آخوندها و امام جمعه ها به مدت یکماه که هیچ، یک سال هم کم است

به صورت مادام العمر دست به اعتصاب بزنند… آیا اتفاقی می افتد!؟

آیا آبی از آب تکان می خورد!!!؟

همین که اعلام اعتصاب کنند و دست از خر کردن خلق خدا بشورند، دیگر از دروغ و نفاق و منبر،

شب اول قبر و نکیر و منکر و مهملات و موهومات و غول آسمانی خبری نخواهد بود

و آن زمان چقدر دنیا زیبا میشود …

نفس کشیدن در آن فضا تماشایی خواهد بود!!””