کارواش ماشین

به آخونده  میگن:چرا ماشینتو از پلاک شروع میکنی به شستن؟میگه آخه یه بار از سقفشروع کردم به شستن وقتی رسیدم به پلاک دیدم ماشین خودم نیست!