صد رحمت به گرازها

صد رحمت به گرازها

آخوندهایی که اشتهای غارت و چپاول دارند، مثل کرکسی که اشتهای بی انتها داره و مفت خواری آخوندهای انحصارطلب مثل گرازی که می افتاهه توی یک مزرعه سرسبز و همه چیز را نابود میکنه !!!!