خدایا در سال جدید ریش وریشه آخوندها در ایران وبنیاد بشار اسد در سوریه را برکن