کارت بسیج

کارت بسیج

من اینقد بدشانسم یبار یه برگه تو خیابون دیدم گفتم شاید چیز باارزشی باشه برش داشتم دیدم کارت بسیج است، سریع انداختمش فرار کردم.