سهمتون از بودجه

سهمتون از بودجه

من نمیدونم اخه بررسی بودجه اینقدر کار داره که مجلس و شورای نگهبان دعوا دارن. بابا

درآمد کشور تقسیم بر (تعداد مسئولین+تعداد بچه هاشون) . هرچی شد میشه سهمتون از بودجه.. اون ۲ تا پرانتزم واسه مردم

#ارسالی