مترو

مترو

تو شلوغیه مترو یارو سر هُل دادن با یه بسیجیه حرفش شد برگشت بهش بگفت میزنم یچیزیت میشه وبه درک واصل میشی، فردا برایت حرف در میآرند…. کشته شده در راه ساندیس!!!!!!