مسئولان نظام 

مسئولان نظام

ما نميدونیم چجورى ميگيد خدا بهمون چيزى نداده و ناشكر هستيد!

خدا بهتون كليه داده قرنيه چشم داده، بريد بفروشيدش بزنيد به زخم زندگیتون?