چپاولگران به شیوه آخوندی

چپاولگران به شیوه آخوندی

مسئولین ایران یه ضرب المثلی دارن که میگه

درآمدهای نفتی رو خودت بخور

درآمدهای غیر نفتی رو با دوستت بخور

چیزی موند تهش بده ملت بخورن…