چپاول بی انتهای آخوند ها

چپاول بی انتهای آخوند ها

این نصیحت( در دوران خمینی پلید با توجه به فقر مطلق )ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ خیلی ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ

میگفت : ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ بودین ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﺩ نکنین

شاید این ﺗﻨﻬﺎ چیزیه ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ پذیرایی ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﮔﻪ نخورین نمی دونه باید چکار ﮐﻨﻪ