بعد از سرنگونی

 

بعد از سرنگونی

عمه از برادر زاده اش سوال میکنه ،من میخوام فردا شب بیام پیش تو ، آیا آماده ای ،بردار زاده که دوزازیش نیافتاده بود گفت، منظورت چیه ؟ عمه گفت :

دستت میچرخه ؟اینجا بود که برادرزاده موضوع را گرفت ،گفت من شب ها میرم شغل سوم را تیک بزنم !!!!!انشاء الله بعد از سرنگونی آخوند ها …….