طنز سیاسی رادیویی نیروی انتظامی و آر پی جی – از دست ندی