معجزه

معجزه

خامنه ي ادعاي پيامبري کرد.ازش پرسيدن معجزه ات چيه؟ جواب داد: با یه ساندیس میتونم بسیجی خودجوش زنده کنم … با یک پست ومقام نون آب دار یک پاسدار جانی تر درست کنم… با پست وزارت می توانم سه رٔاس لاریجانی درست کنم…..