بسیجی با هوش

بسیجی باهوش !!!

بسیجیه ميره مسجد وقتي مياد بيرون ميبينه كفشش نيست ..ميگه من كي رفتم كه خودم نفهميدم!توی مسیرش میره تظاهرات ،ميبينه شلوغه بر مي گرده.