آتش اهورایی .  .  .

آتش اهورایی .  .  .

——————

شب چهارشنبه سوریِ زیبا

خنده بر لب نشاط در دلها

آوَرَد با شرارهٔ آتش

آتشی پر زبانه و سرکش

جشن آتش در آستان بهار

مژده دارد ز گلشن و گلزار

نور و گرما هوای نوروزی

رهنمایی به سوی پیروزی

هرچه باشد نشان اهریمن

پاک سازیم ز پهنهٔ میهن

تیرگی شب و زمستان را

هر نماد و  نشان شیخان را

با جسارت در آتش اندازیم

تا که «طرحی نوین دراندازیم»

آتشِ این شب اهورایی

جلوه ای از شکوه و زیبایی،

هست از این رو که اهرمن سوز است

رهگشایی به سوی نوروز است

دختران دلیر این میهن

پسران شجاع و شیراوژن

رهگشایان به جانب فردا

آتشی هرکجا کنند بر پا

تا زُدایند ز ریشه و بنیان

هر چه باشد نشانی از شیخان

    گودرز – ۱۸ اسفند ۹۶