بسیجی بی ادب

بسیجی بی ادب

بسیجی با تمسخر از بابا بزرگش پرسید ..!

بابا بزرگ؛ آخه شما چطوری زندگی می کردید!؟?

نه تکنولوژیی؛

نه هواپیمایی؛

نه ماشینی؛

نه کامپیوتری و نه موبایلی ..!

 گفت :

همونطوری که شما الان زندگی می کنید ..!

نه نمازی

نه عبادتی

نه تربیتی.. نه اخلاقی ..! نه ادبی…

نه احترامی

نه شعوری…

یعنی زد لهم کرد… ??