ترانه طنز جالب و دیدنی آش سرنگونی برای خامنه ای و روحانی که بخوره پاشه نخوره پاشه