ترانه طنز مرگ بر سیدعلی- یه ترانه خیلی باحال برای اعتراضات و تظاهرات