فامیلم صلواتیه

فامیلم صلواتیه

کارمند تازه وارد خطاب به مدیر:

جناب! من هرچی در یخچال اداره میزارم سریع خورده میشه?

( پنیر” نون” گردو” حلوا” و… )

برای صبحونه فردای خودم چیزی باقی نمیمونه !

مدیر: آقای محترم لطفا فامیلتونو روش بنویسید

کارمند: فامیلم “صلواتیه” روی همه شون نوشتم