هر روز چیزی را بخون

هر روز چیزی رو بخون

که هیچکس دیگه نمیخونه؛

به چیزی فکر کن

که کس دیگه ای بهش فکر نمی کنه

و کاری رو بکن

که هیچکس جرات انجام دادنش رو نداشته باشه.

خوب نیست که ذهنتون دائما با آدمها هم عقیده باشه.

کریستفر_مورلی