ترانه طنز قزوینی کاظم آقا برای قیام و تظاهرات مردم ایران