مهندسین

مهندسین

مهندس برق، مکانیک، شیمی و کامپیوتر با یه ماشین در حال مسافرت بودن که ماشین خاموش میشه

مهندس برق: مشکل از اتصالاتو سیم کشیاشه

مهندس مکانیک: مشکل از میل لنگشه

مهندس شیمی: نه، ایراد از روغن موتوره

مهندس کامپیوتر: پیاده شیم، سوار شیم شاید درست شده باشه!!