ترانه طنز بادمجان به عنوان اولین میوه ای که به ولایت اقرار کرد – خامنه ای روحانی