ترانه طنز خامنه اي و روحاني – حالي به آدم ميمونه بعد از اوباما و آمدن ترامپ و در آستانه انتخابات