ترانه طنز خنده دار و شاد كودكان به نام خامنه اي گمشو از منطقه – funny and happy music