خنده دارترين ترانه طنز آخر خط سوريه و بشار اسد و قاسم سليماني خامنه اي و سپاه پاسداران