طنز خنده دار آخوند اجاره ای رکعتی در نظام خامنه ای و روحانی – ببینید و بخندید