ترانه طنز بزنم به تخته خامنه اي خل شده – حشمت خان – در آستانه انتخابات