بسیجی گیج

بسیجی گیج

بسیجیه ميره حموم، آب جوش بوده با نعلبكي دوش ميگيره. به بسیجی ميگن از قفل فرمونت راضي هستي ؟ ميگه: آره فقط سر پيچ اذيت مي کنه.