طنز رادیویی وصله در نظام ولایت و خامنه ای – از دست ندید