چه احساسی داری

چه احساسی داری

یه بسیجیه میره جنگ ، از کمر به پایینش قطع میشه . ازش میپرسن چه احساسی داری ؟ میگه احساس میکنم ساندیس هایم حرام شده ….