ترانه طنز انتخابات دیگه نمیدم رای گانگام استایل – انتخابات خامنه ای روحانی قالیباف رئیسی جهانگیری