دختر یه آخوند

دختر یه آخوند

 دختریه آخوند احساساتی میشه ، به مامانش میگه:

مامان،اسب ?سفیدآرزوها چیه؟

میگه یه خر ?سیاهی عین بابات