سوییچ ماشین

سوییچ ماشین

یه دوستی بسیجی دارم خیلی آدم کثیف و غیربهداشتیه سوییچ ماشین

الان داره با سوییچ ماشینم سنگای ته کفششو درمیاره

اصلا انگار نه انگار که من با این سوییچ گوشامو تمیز میکنم !