گاو

گاو

بسیجیه مي‌ميره مي‌ره اون دنيا، ازش مي‌پرسن چي شد مُردی؟ ميگه داشتم شير مي‌خوردم ! ميگن: شيرش فاسد بود؟ ميگه نه بابا، گاوه يهو نشست