قطار

قطار

یک بسیجی که به قصد خودکشی سرش را روی ریل گذاشته بود پس از واژگونی قطار از محل حادثه گریخت!

بسیجیه کارت عابر خودشو میندازه تو قبر دجال میگه یا امام خمینی حاجتمو بده تا رمزشو بگم.