بسیجی

بسیجی

یکی میگه: من” حافظ کل شعرهای نو هستم”, بسیجیه میگه: شعرهای کهنه وقدیمی را چکار کردی!!!!

بسیجیه با ماشينش تو برفا گير مي کنه، زنجير نداشته، سينه مي زنه!

ش