چه خالی است جای تو

کجایی؟

چه خالی است جای تو

میان بازوان این درختان اساطیری

که دست شاخه‌ها

در آب‌ها با ریشه‌هایند

در سماع و سور…

کجایی تو؟

به وقت زردرو حلاج خورشیدم

تو را بر تختگاه چوبی ساحل

قرارم بود…