استخر

استخر

با پسرعموهام رفتیم استخر

شرط شام بستیم هرکی بیشتر زیر آب بمونه

شانس آوردیم غریق نجاتا با چک و لگد آوردنمون بالا

نزدیک بود خاندانمون عزادار بشه.