دعوا

دعوا

دیشب با بابام دعوام شد آخرش کم آوردم گفتم: اصلا من غلط کردم و….. خوردم…!!! اونم برگشت گفت: من به خورد و خوراکت کاری ندارم! جواب منو بده!! :

دختر: بیا خواستگاریم،

پسر: صدات نمیاد ، بلندتر صحبت کن!

دختر: گفتم بیااااا خوااااستگاریم،

پسر: صداتو برای من بلند میکنی؟؟؟ هر چی بین ما بود تموم شد…!!!