توریستی به ایران آمد

توريستى به ايران آمد.

ديد عده ای از مردم در مسجد غذا ميخورند،

 پرسيد: مگر مسجد جاى نماز نيست؟

گفتند: نماز را در دانشگاه تهران ميخوانيم!

پرسيد: مگر دانشگاه محل روشنفكران نيست؟

گفتند روشنفكران در زندان هستند!

پرسيد: مگر زندان جاى دزدان نيست؟

گفتند: نه دزدان به امور ملت رسیدگی

 ميكنند✋️?