پلاک ماشین

پلاک ماشین

به گل مراد میگن:چرا ماشینتو از پلاک شروع میکنی به شستن؟میگه آخه یه بار از سقفشروع کردم به شستن وقتی رسیدم به پلاک دیدم ماشین خودم نیست!

حیف نون میره مسجد میبینه,پیش نمازنشسته داره سرنمازگریه میکنه,دستشومیزاره روشونش میگه:حاجی راستشوبگو داری نسبت به اعمال بدت فکر میکنی ؟

برای اینکه اومدی سمت گوشیت دست خالی برنگردی!صلوات