یه خونه دوبلکس هم نداریم

یه خونه دوبلکس هم نداریم

پله داشته باشه، با شوهرمون که حرفمون شد، بغض کنیم ،دستمونو بگیریم جلو دهنمون بدو بدو پله هارو بریم بالا

خیلی کلاس داره!