اقتصاد عظمایی

اقتصاد عظمایی .  .  .

خامنه گفتا که در سال جدید

رهنمود بنده را باید شنید

راه حلی از برای اقتصاد

چاره ای بهر رهایی از  فساد

گفت ما باید به جای واردات

سعی مان باشد برای صادرات

مهملاتش از سرِ افلاس بود

روضه اش در باره اجناس بود

جنس ایرانی به ناگه شد عزیز

با دوام و شیک و مرغوب و تمیز

هر کسی «کالای ایرانی» خَرَد

فیض دنیا نعمت عقبا بَرَد

واردات منسوخ گردد بعد ازاین

هم ز شرق و غرب و هم از هند و چین

بعد از آن فرمایش و آن مهملات

واردات باید بگردد صادرات

گوئیا «تجار خوب و محترم »

گفته اند زین کار، ما را نیست  غم

می شود صادر از این پس سوی چین

مُهر و تسبیح، سنگ قبر، شلوار جین

آخرین نو آوری صنعتی

موشک و انواع بمب لعنتی

می فرستیم هم به شام و هم یمن

نیست در کارایی آنها سخن

صادرات ما به هرجای جهان

می شود از خشکی و دریا روان

تا بگردد هم شمال هم غرب و شرق

در میان موج این اجناس غرق

نیست ما را در جهان دیگر غمی

بس که داریم اقتصاد محکمی

گفت زین باره ظریفی اینچنین

ای جناب مستطات نازنین

سر تا پای نظامت در فساد

صادرات و واردات و اقتصاد

می کند ملت نظامت را صدور

با قیام خویش در اعماق گور

 گودرز  – فروردین ۹۷