آخوند با لباس کت و شلوار که می بینید یکی است و تصویر سمت راست