این همان جلادبیرحمی ،که به مگس ها رحم میکرد !!!!! اما