طنز سیاسی چهارراه استراتژیک با شرکت دکتر بزن بهادر و آقای مجری