گم شدن خر

گم شدن خر

يک روز ملانصرالدين خرش را در جنگل گم مي کند.

موقع گشتن به دنبال آن يک گورخر پيدا مي کند.

به آن مي گويد: اي کلک لباس ورزشي پوشيدي تا نشناسمت