ایران کشوری ثروتمند امابا غارتگری آخوند هافقر و بیچارگی را به ارمغان آوردند.