جنایتکاران رژیم به این کولبران زحمتکش شلیک می کنند.